Deze algemene gebruiksvoorwaarden vullen de algemene verkoopvoorwaarden aan en het beleid voor persoonlijke gegevensbescherming.

 

 

1. Object

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als "CGUS") hebben de definitie en toezicht op de gebruiksmethoden van de website www.maisonplouf.fr (hierna door gebruikers 'de site' genoemd) (hierna 'gebruikers' genoemd).

 

Om toegang te hebben tot de site, evenals tot al zijn services, moeten gebruikers deze algemene gebruiksvoorwaarden accepteren zonder reservering in hun nieuwste versie en voldoen.

 

2. Juridische kennisgevingen

Op grond van artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, is het in dit artikel de identiteit van de verschillende belanghebbenden gespecificeerd in de context van het gebruik van de site.

 

De site wordt bewerkt door:

Het bedrijf Maison Plouf Paris, vereenvoudigde gezamenlijke aandelenbedrijf wiens aandelenkapitaal 10.000 euro is, wiens geregistreerde kantoor zich bevindt op 163 Quai do Duteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-seine, geregistreerd in de handels- en bedrijvenregister van Nanterre 852 393 081 ( hierna aangeduid als "de uitgever").

Belasting- of intra -gemeenschapsbelastingidentificatienummer: FR 71 85 239 30 81

Telefoonnummer: 07 61 68 01 05

E-mailadres : bonjour@maisonplouf.fr

Directeuren van de publicatie van de site zijn Madame Oriane Blondel en mevrouw Elodie Portes.

Onze winkel wordt georganiseerd op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we u onze producten en diensten kunnen verkopen.

 

3. Diensten aangeboden op de site

Het doel van de site is de presentatie, verkoop en promotie van de producten van de uitgever (hierna aangeduid als "de Services").

 

4. Contact

Voor vragen of verzoeken om informatie over de site, of enige rapportage van illegale inhoud of activiteiten, kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever op hello@maisonplouf.fr
Of stuur een geregistreerde brief met bevestiging van ontvangst naar: Sas Plouf Paris, 6 Rue des Bateliers 92110 Clichy 

5. Acceptatie van CGU's

Toegang en gebruik van de site zijn onderworpen aan acceptatie en naleving van CGU. Deze acceptatie en respect worden geacht door de gebruiker te worden gegeven bij de opening van de site.

 

De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving de Site, de Services en de CGU te wijzigen, met name om zich aan te passen aan de ontwikkelingen van de Site door het verstrekken van nieuwe functies of de bestaande functionaliteit van de verwijdering of wijziging.

 

De gebruiker wordt daarom geadviseerd om, vóór enige navigatie, te verwijzen naar de nieuwste versie van de CGU, op elk gewenst moment toegankelijk op de site. In het geval van onenigheid met de CGU kan geen gebruik van de site worden uitgevoerd door de gebruiker.

6. Toegang en navigatie

 

Toegang tot services is via een internetverbinding.

 

Voor de service die overeenkomt met de aankoop van een door de uitgever op de markt gebrachte product, moet de gebruiker verwijzen naar de algemene verkoopvoorwaarden die aan hem beschikbaar zijn.

 

Een nieuwsbriefdienst wordt ook aangeboden aan gebruikers, waardoor ze regelmatig kunnen worden op de hoogte van het laatste nieuws en informatie met betrekking tot de uitgever en zijn producten. Om dit te doen, moet de gebruiker op de site zijn e -mailadres voltooien, waarnaar de nieuwsbrief naar hem wordt gestuurd.

 

De uitgever implementeert de technische oplossingen tot zijn beschikking om de site 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang te geven.

De uitgever is onderworpen aan een verplichting van middelen jegens gebruikers, bij het leveren van de site en de services en hun werking.

Hij kan op elk moment op elk moment de toegang tot de site of bepaalde pagina's ervan opschorten, beperken of onderbreken om updates, wijzigingen van de inhoud of andere andere actie te maken die nodig zijn voor het goede functioneren. Het kan de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site reserveren tot een categorie internetgebruikers. In alle gevallen kunnen sitedisfuncties en onbeschikbaarheid van services geen aanleiding geven tot een vergoeding voor de gebruiker.

 

De verbinding en navigatie op de site zijn niet -gereserveerde acceptatie van de CGU's, ongeacht de technische toegangsmiddelen en de gebruikte terminals.

 

De CGU's zijn, als behoefte, van toepassing op elke verklaring of uitbreiding van de site op bestaande of toekomstige sociale netwerken en/of gemeenschap.

7. Verantwoordelijkheden


De uitgever is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft gepubliceerd.

 

Hij kan echter niet garanderen dat de nauwkeurigheid, volledigheid en nieuws over de informatie die op de site is verspreid.


De uitgever is niet verantwoordelijk:


- In het geval van technische, is het uiteen of fouten of compatibiliteit van de site met hardware of software wat het ook is;

 

- directe of indirecte, materiële of immateriële, voorspelbare of onvoorspelbare schade als gevolg van het gebruik of de moeilijkheden bij het gebruik van de site of de diensten;


- Intrinsieke kenmerken van internet, met name die met betrekking tot het gebrek aan betrouwbaarheid en het ontbreken van het beveiligen van informatie die circuleert;


- illegale inhoud of activiteiten met behulp van de site, zonder dat het naar behoren wordt geleerd in de zin van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie en recht nr. 2004- 801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.


De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de bescherming van de apparatuur die hij gebruikt om de site te navigeren, het gebruik dat hij van de site en de services maakt, en voor elke schending van de T&CS.
 

Zijn strikt verboden: (i) alle gedragingen die waarschijnlijk worden onderbroken, opschorten, vertragen of voorkomen dat de site de site, (ii) alle intrusies of pogingen tot intrusies in de systemen van de verkoper, (iii), alle verduistering van de systeembronnen van het Site, (iv) Alle acties die waarschijnlijk een onevenredige beschuldiging opleggen aan de infrastructuur van deze laatste, (v) alle schade aan veiligheids- en authenticatiemaatregelen, (vi) alle handelingen van aard om rechten en belangen financiële, commerciële of morele of moraal van te belangen De verkoper of gebruikers van zijn site, (vii) elke praktijk die de site afleidt voor andere doeleinden dan die waarvoor deze is ontworpen en uiteindelijk meer in het algemeen (viii) elke inbreuk op CGU's of wetten en voorschriften van kracht.

 

Het is ook strikt verboden om geld te verdienen, te verkopen of toe te geven van de toegang tot de site, evenals aan de informatie die het bevat.

 

In het geval van een inbreuk op een van de bepalingen van dit artikel of meer in het algemeen, van delicten tot wetgeving en voorschriften, behoudt de uitgever zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen, schadevergoeding te vragen en een rechtszaak te starten.

 

8. Hypertext -links

De site kan hypertextlinks bevatten die wijzen op andere websites waarop de uitgever geen controle uitoefent. Ondanks de eerdere en regelmatige controles die door de uitgever zijn uitgevoerd, weigert deze laatste elke verantwoordelijkheid voor de inhoud die het mogelijk is om op deze sites te vinden.

De uitgever machtigt de implementatie van hypertext -links naar een pagina of document van de site op voorwaarde dat de implementatie van deze links niet wordt uitgevoerd voor commerciële of advertentiedoeleinden.

Bovendien is de voorafgaande informatie van de sitegedewerker noodzakelijk vóór eventuele hypertextlinks.


Deze autorisatie is uitgesloten van deze autorisatie, de sites die informatie verspreiden van een illegale, gewelddadige, controversiële, pornografische, xenofoob of die de gevoeligheid van het grootste aantal kan schaden.
 

Ten slotte behoudt de uitgever zich het recht voor om een ​​hypertext -link te hebben die naar zijn site wijst, als hij deze niet in overeenstemming met zijn redactionele beleid beschouwt.

 

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de transacties tussen de gebruiker en elke adverteerder waarop de gebruiker via de site zou worden georiënteerd en kan op geen enkele manier een partij zijn voor een geschil in dit opzicht.

9. Gegevensverzameling en cookies


De uitgever heeft een beleid voor persoonlijke gegevensbescherming waarvan de gebruiker uitdrukkelijk is uitgenodigd om te lezen: https://www.maisonplouf.fr/mentions-legales

 

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De structurering van de site maar ook de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's en computertoepassingen die het vormen, evenals de merken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten van de gepresenteerde, verkochte en gepromoot De site (hierna aangeduid als "de elementen beschermd onder intellectueel eigendom"), is eigendom van de uitgever en wordt als zodanig beschermd door de wetten die van kracht zijn onder intellectueel eigendom.

Elke vertegenwoordiging, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of totale uitbuiting van de beschermde elementen onder intellectueel eigendom, door enig proces, zonder de eerdere, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden en zou waarschijnlijk een vervalste in de betekenis vormen van de bepalingen van de intellectuele eigendomscode. En dit, met uitzondering van de elementen die uitdrukkelijk zijn aangewezen als vrij van rechten op de site.


Toegang tot de site en het gebruik ervan zijn geen herkenning van een recht waard en verleent in het algemeen geen intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de beschermde elementen onder intellectueel eigendom, die het exclusieve eigendom van de uitgever blijven.


De gebruiker is verboden gegevens op de site te introduceren die zouden wijzigen of die waarschijnlijk de inhoud of het uiterlijk zou wijzigen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie


CGU's worden bestuurd door de Franse wet. In het geval van een geschil en bij afwezigheid van een vriendschappelijke overeenkomst binnen één (1) maanden na het optreden van het geschil, zal het geschil worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken van Parijs.